News Information

4688美高梅游戏官网

35kV~500kV交流线路绝缘子串分布电压表使用方法

发布时间:2021-01-08 17:44:11来源:雷科电力网址:www.whlkdl.com

  35kV~500kV交流线路绝缘子串分布电压表使用方法

  1﹑在测量前旋转打开发射装置的上盖,轻按开关,电源开后,信号灯闪烁,发射测量正常工作。盖好上盖。

  2﹑接上伸缩绝缘杆,将绝缘杆拉出,手握绝缘杆,不要超过扶手限位的标记。

  3﹑测量时,将两个电压探头接触正在工作中的单片绝缘子的两端。电压探头A一定要放在绝缘子电压高的那一端即接近高压线那一端,电压探头B要放在绝缘子电压低的那一端或接地端。只有这样测量的数据误差最小。

  4﹑轻按接收装置的电源开关,液晶显示屏有显示,说明接收装置正常工作。

  5﹑当发射装置有信号发过来,接收装置首先识别是不是配对的代码,如不是配对代码,接收端不接收信号,信号指示灯不闪烁。当识别接收到相配对的代码,信号指示灯开始闪烁,液晶显示屏显示测量值,单位为千伏。

  6﹑使用完毕,关闭装置的电源,收好等待下次使用。

  7﹑在使用中,如果发射或接收装置显示低电压,并不影响使用,可以继续使用。请在下次使用前充电。

  8﹑充电时,请将充电器插入220V交流电源,电压输出插头插入装置的充电插孔。装置上的指示灯为红色时,表示正在充电;为绿色时,表示充电已满。一般充电时间为一个小时,长时间充电不会损坏装置和充电器。

  附表:35kV~500kV交流线路绝缘子串分布电压标准表

绝缘子序号N
(自地线侧数)
绝缘子串分布电压值Ui (kV)
35kV线路 110kV线路 220kV线路 330kV线路 500kV线路
2片/串 3片/串 4片/串 6片/串 7片/串 8片/串 12片/串 13片/串 14片/串 19片/串 20片/串 21片/串 22片/串 25片/串 26片/串 28片/串 29片/串 30片/串
1 10.0 6.0 4.0 10.0 9.0 8.0 6.0 7.5 8.0 9.5 9.0 8.5 8.0 13.5 12.5 11.5 11.0 10.5
2 10.0 5.0 3.5 7.0 6.0 5.0 7.0 6.5 6.0 5.0 8.0 7.5 7.0 11.5 11.0 10.0 9.5 9.0
3   9.0 4.8 8.0 5.0 5.0 7.0 6.0 6.5 7.5 7.5 7.0 6.5 10.0 10.0 9.0 8.5 8.0
4     8.0 9.0 7.0 4.0 7.0 6.0 5.0 7.0 7.0 6.5 6.0 9.0 9.0 8.5 8.0 7.5
5       11.0 8.5 6.5 8.0 6.0 5.0 6.5 6.5 6.0 5.5 8.5 8.0 8.0 7.5 7.0
6       19.0 10.0 8.0 9.0 6.9 5.0 6.5 6.0 5.5 5.0 8.0 7.5 7.5 7.0 6.5
7         17.0 10.0 10.0 7.1 5.0 6.5 6.0 5.5 5.0 7.5 7.0 7.0 6.5 6.0
8           17.0 11.0 7.5 6.0 6.5 6.0 5.5 5.0 7.5 7.0 6.5 6.0 6.0
9             13.0 9.0 6.5 7.0 6.5 6.0 5.5 7.5 7.0 6.5 6.0 6.0
10             15.0 12.1 7.0 7.5 7.0 6.5 6.0 7.5 7.0 6.5 6.0 6.0
11             16.0 12.1 9.0 8.5 7.5 7.0 6.5 8.0 7.0 6.5 6.0 6.0
12             18.0 18.2 12.5 9.5 8.0 7.5 7.0 8.5 7.5 6.5 6.0 6.0
13               22.5 16.0 10.5 9.0 8.0 7.5 9.0 8.0 6.5 6.0 6.0
14                 31.0 11.5 10.0 8.5 8.0 9.5 8.5 7.0 6.5 6.0
15                   12.5 11.0 9.5 8.5 10.0 9.0 7.5 7.0 6.5
16                   14.0 12.0 10.5 9.5 10.5 9.5 8.0 7.5 7.0
17                   15.5 13.5 12.0 10.5 11.5 10.5 8.5 8.0 7.5
18                   17.0 15.0 13.5 11.5 12.5 11.5 9.0 8.5 8.0
19                   19.0 16.5 15.0 13.0 13.5 12.5 10.0 9.0 8.5
20                     18.5 16.5 14.5 14.5 13.5 11.0 10.0 9.0
21                       18.5 16.0 15.5 14.5 12.0 11.0 9.5
22                         18.0 16.5 15.5 13.0 12.0 10.5
23                           18.0 16.5 14.0 13.0 11.5
24                           19.5 18.0 15.0 14.0 12.5
25                           21.5 19.5 16.0 15.0 13.5
26                             21.5 17.5 16.0 14.5
27                               19.0 17.5 16.5
28                               21.0 19.0 17.5
29                                 21.0 19.0
30                                   21.0
总计 20 20 20.3 64 64 63.5 127 127.4 128 190.5 190.5 191.0 190.0 289 289 289 289 288.5
Baidu
sogou